Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016?

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016?

Bộ Kế hoạch và đầu tư mới đây đã công bố số liệu chi tiết về tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.485,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 557,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2015; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 579,7 nghìn tỷ đồng tăng 9,7%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 347,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, riêng về tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm đạt khá.

Nguyên nhân được Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết là do các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án theo tinh thần Nghị quyết số 60 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Công điện số 2144 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2017.

Cụ thể, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2016 ước tính đạt 268,6 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với năm 2015, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm trước, vốn địa phương quản lý đạt 206 nghìn tỷ đồng và tăng 15,2%.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 2.

Cơ cấu phân bổ nguồn vốn ngân sách năm 2016.

Số vốn trung ương được phân bổ tại 10 bộ, trong đó Bộ Giao thông vận tải chiếm số vốn đầu tư lớn nhất với 21,2 nghìn tỷ đồng. Tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với 7069 tỷ đồng…

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 3.

Đối với vốn do địa phương quản lý, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 146 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2015; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 49,5 nghìn tỷ đồng tăng 8,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 10,5 nghìn tỷ đồng và tăng 0,7%.

Trong 22 địa phương nhận phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, Hà Nội chiếm số vốn lớn nhất với gần 31,6 nghìn tỷ đồng, cách khá xa so với địa phương xếp vị trí thứ 2 là TP.HCM (hơn 10 nghìn tỷ đồng).

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 4.

Liên quan đến tình hình chi ngân sách nhà nước, báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng.

“Túi tiền” quốc gia rót vào đâu nhiều nhất năm 2016? - Ảnh 5.

Cơ cấu chi ngân sách năm 2016.

Còn tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, tính đến hết 15/12/2016, ngân sách nhà nước bội chi hơn 192 nghìn tỷ đồng

Trả lời